Beaugraphy
Fotografie | Videografie

Terms & Conditions


KVK NR: 75062798
Artikel 1 : Algemeen
Aan de informatie welke op de website “www.beaugraphy.nl” of andere door Beau Aimée Mols, al dan niet verstrekte, fysieke uitingen is geplaatst kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 2 : Privacy
Beaugraphy gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening.
Beaugraphy stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derde partijen tenzij in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald of de wet Beaugraphy hiertoe verplicht.


Artikel 3 : Publicatie
Beaugraphy publiceert alle gekozen foto’s van de fotoshoots.
Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met het publiceren van de foto’s, zal opdrachtgever zelf zorg moeten dragen voor het doorgeven van hun wensen. Wanneer opdrachtgever niet wenst dat de foto’s worden gepubliceerd, dient opdrachtgever dit van te voren tijdens de reservering, per mail, aan te geven. Bij portfolio shoots worden ten alle tijden foto's gepubliceerd, indien niet gewenst ontvangt het model achteraf een factuur met de vooraf aangegeven shoot prijs. Het gaat dan namelijk niet meer om een portfolio shoot maar volwaardige opdracht.
De opdrachtgever is verplicht naamsvermelding te geven bij het publiceren van de beelden. De foto's worden met logo aangeleverd. De foto's mogen niet gebruikt worden ter promotie van derden zonder schriftelijke toestemming, hieronder vallen fotowedstrijden, mediapublicaties zoals in magazines en kranten als ook op sociale media van derde partijen. Als opdracht gever dien je verantwoordelijkheid te dragen dat er ondanks het logo op de foto's naamsvermelding komt te staan ©Beaugraphy
Het is niet toegestaan om de ontvangen beelden zelf te bewerken. Beaugraphy bewerkt volgens haar eigen stijl waarvoor gekozen is door de opdrachtgever. Er wordt 1x een waarschuwing gegeven om dit niet meer te doen en de beelden te verwijderen, daarna volgt een sommatie brief. Wordt daar geen gehoor aan gegeven worden er andere juridische stappen ondernomen. Er is 1 aanpassingsronde indien er dingen aanwezig zijn op de beelden waarvan de opdrachtgever niet tevreden is, tot op een reële hoogte. Hele hekken, gebouwen en aanpassingen aan het fysieke uiterlijk van de opdrachtgever worden niet uitgevoerd. Mits deze aanpassing van tijdelijke aard is zoals een puistje in het gezicht of een wondje.


Artikel 4 : Afdrukken/Vergroting door derden
Er kan geen beroep worden gedaan op Beaugraphy wanneer opdrachtgever zelfstandig de keuze neemt tot het laten afdrukken van de foto’s door derden.
Er kan geen beroep worden gedaan op Beaugraphy wanneer opdrachtgever zelfstandig de keuze neemt tot het laten vergroten/verkleinen van de foto’s door derden.


Artikel 5 : Betaling
Beaugraphy zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Beaugraphy hanteert een aanbetaling van het starttarief om de datum en tijd te reserveren, zonder deze aanbetaling wordt er niks vastgelegd in de agenda. Het is raadzaam om dit direct over te maken. Het restante rest bedrag dient uiterlijk een week voor de shoot datum voldaan te zijn tenzij anders schriftelijk afgesproken. Beaugraphy staat in haar recht om de shoot te verplaatsen of annuleren wanneer dit termijn is verlopen zonder terug betaling van de aanbetaling.
Nabestellingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, beelden worden niet eerder bewerkt en geleverd dan dat de betaling binnen is.
Indien opdrachtgever niet binnen de voorgaande termijn van 14 dagen het verschuldigde bedrag heeft voldaan, zal Beaugraphy een schriftelijke herinnering sturen aan opdrachtgever, waarin aangegeven wordt dat opdrachtgever het verschuldigde bedrag dient te voldoen binnen een termijn van 10 dagen na vervaldatum van de betreffende factuur.
Wanneer opdrachtgever niet binnen de voorgaande termijn van 10 dagen het verschuldigde bedrag heeft voldaan, zal Beaugraphy een verhoging van €150,- toekennen aan het verschuldigde bedrag, deze tezamen dienen te worden voldaan binnen een termijn van 7 dagen na vervaldatum van de eerder gestuurde herinnering.
Wanneer door opdrachtgever geen gehoor wordt gegeven aan deze laatste voorgaande termijn van 7 dagen, is Beaugraphy genoodzaakt een Incassobureau in te schakelen en zullen tevens alle daaruit voortkomende kosten op opdrachtgever verhaald worden.


Artikel 5.1: Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn te koop en in te wisselen voor alle fotoshoots (tenzij anders vermeld). Cadeaubonnen zijn 2 jaar na aanschaf geldig. Het is niet mogelijk de cadeaubon in te wisselen voor geld.


Artikel 6 : Verzending en ontvangst
Opdrachtgever ontvangt de foto’s binnen een termijn van 21 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij, indien nodig, door Beaugraphy een andere termijn aan opdrachtgever wordt meegedeeld.
Opdrachtgever krijgt nadat Beaugraphy de betaling in ontvangst heeft genomen de foto's via een WeTransfer link toegestuurd tenzij dit ,per mail, anders is afgesproken. De ontvanger heeft 7 dagen om deze foto's te downloaden. Bestanden worden 1 keer kosten vrij opgestuurd na verlies, daarna worden er kosten van €40 per keer gerekend. Bestanden staan een jaar op de harde schijf van Beaugraphy na eerste verzenddatum, zorg dus voor een goede backup.


Artikel 7 : Annulering en opschorting
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Beaugraphy, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het verschuldigde bedrag van de factuur is voldaan.
Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Beaugraphy gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opdrachtgever dient opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst schriftelijk te geschieden. Opdrachtgever dient dit minimaal te geschieden tot 72uur voor aanvang van de opdracht.
Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever korter dan/na de gestelde termijn van 72uur voor aanvang van de opdracht, zal Beaugraphy 50% van de overeengekomen totaalprijs exclusief aanbetaling starttarief, lees te maken kosten, in rekening brengen.
In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Beau Aimée Mols niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Beau Aimée Mols indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden en/of producten.


Artikel 7.1: Niet het gewenste resultaat
Indien een der partijen niet tevreden is over het gewenste resultaat, wordt een nieuwe fotoshoot voorgesteld met een korting van 30%. Dit is echter niet verplicht, geld terug is niet mogelijk.


Artikel 8: Auteursrecht en gebruiksrecht
Van de digitale bestanden die je koopt, koop je het gebruiksrecht, niet het auteursrecht.
Dit betekent dat je enkel het recht hebt tot reproductie van de foto’s voor eigen gebruik.
Beaugraphy behoudt alle auteursrechten en heeft daarmee het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder website, portfolio, social media en drukwerk.
Indien je uitdrukkelijk wenst dat de gemaakte foto’s van jezelf of van leden van je gezin/familie niet worden gebruikt voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dien je dit voor het boeken per e-mail kenbaar te maken (zie artikel 3).
Het is niet toegestaan de ontvangen digitale foto’s op internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede, dan dat deze is aangeleverd door Beaugraphy. Dus niet zelf bewerken, bijsnijden, omzetten naar zwart wit of voorzien van een filter. Mocht je een andere bewerking willen op foto's kun je deze voor €15,- per foto laten aanpassen binnen gestelde grenzen van Beaugraphy, gelieve de nummers van de foto's en/of de foto's terug doorsturen via de mail. Het duidelijk aangeven welke bewerking je wilt is een vereiste, hierna kijkt Beaugraphy of deze haalbaar zijn en zal indien niet mogelijk met een alternatief komen.
Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in (gedrukte) media, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beaugraphy.
Het is niet toegestaan om foto’s/ digitale bestanden op te sturen naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beaugraphy.

Privacyverklaring
Beaugraphy, gevestigd aan Rosendaalsestraat 406, 6824CS, Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Rosendaalsestraat 406

6824CS Arnhem
+31648758486
Persoonsgegevens die wij verwerken
Beaugraphy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via beaugraphy@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beaugraphy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Geautomatiseerde besluitvorming
Beaugraphy neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beaugraphy) tussen zit. Beaugraphy gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Adobe Photoshop CC, Lightroom Classic CC.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beaugraphy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Beaugraphy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beaugraphy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beaugraphy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met beaugraphy@gmail.com met als naam "Privacy Beveiliging". Beaugraphy heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.